Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.no

NORSK DELTAGELSE I EU-PROGRAM

Perioden 2014-2020
14 av EU-programmene for perioden 2014-2020 er nå innlemmet i EØS-avtalen. Norge deltar helt eller delvis i 12 av disse. I tillegg vil Norge fortsatt være med i 4 regionalpolitiske programmer etter særskilt avtale.

DELTAGELSE INNENFOR EØS-AVTALEN

FULL DELTAGELSE

Horizon 2020
Forskning og innovasjon

Erasmus+
Gjelder utdanning, yrkesopplæring, ungdom og sportsaktiviteter.
Erstatter Lifelong Learning, Erasmus Mundus, Youth in Action m.fl.
Nasjonalt programkontor i Norge: SIU (utdanning og sport) og BUF (ungdomsdelen)

Creative Europe
Kulturprogrammet. Skal stimulere mobilitet for kunstnere, kulturell kreativitet og audiovisuell tilpasning til en digital verden. Erstatter programmene Culture og Media.
Kontaktpunkter i Norge: Kulturrådet (kunst- og kulturdelen) og Norsk filminstitutts MEDIA-kontor (TV, film og spill)

Health
Bidra til innovativt, bærekraftig helsevesen, styrke folkehelsen og hindre at helsetrusler sprer seg over landegrensene. Etterfølger det forrige helseprogrammet.
Nasjonalt kontaktpunkt i Norge:Helsedirektoratet, avdeling global helse

Consumer
Forbrukerne skal settes i sentrum for det indre markedet og delta aktivt i det. Styrking av produktsikkerhet og konsumentenes bevissthet om sine rettigheter. Oppfølging av det tidligere Consumer-programmet.
For beskrivelse av norsk deltagelse i programmet - se europalov.no

Civil Protection Mechanism
Sivil krisehåndtering ved naturlige og menneskeskapte katastrofer. Etterfølger forrige program for sivil beredskap.
Norsk kontaktpunkt: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb)
Hvordan Norge kan trekke nytte av programmet - Les

Galileo og EGNOS
Utnyttelse av satelittnavigasjonssystemer, støtte for GPS. Videreføring av tilsvarende program i forrige periode.
Informasjon om norsk deltagelse:europalov.no og Norsk Romsenter

Statistical programme
Produksjon av sammenlignbar statistikk for land og regioner.
Informasjon om norsk deltagelse: Statistisk sentralbyrå

Copernicus
Program for jordobservasjon. Deltagelse etter 2014 forutsetter at Stortinget samtykker ved planlagt behandling av saken mai 2015. Sekretariat for oppfølgingen av norsk deltagelse: Norsk Romsenter

Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA)
Se for perioden 2007-2013 nedenfor


DELVIS DELTAGELSE

Employment and Social innovation Programme
Støtter sysselsetting og sosiale tiltak. Sammenslår EURES (European Employment Services), European Progress Microfinance Facility og de delene av PROGRESS som ikke er inntatt i Rights and Citizenship Program, . Norge deltar kun i EURES-delen. Mer informasjon hos NAV


Connecting Europe Facility
Forbedring av europeiske transport-, energi- og bredbåndsnett. Erstatter Safer Internet Programme og Marco Polo. Norge deltar kun i telekommunikasjonsdelen. Norsk kontaktpunkt: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)


IKKE NORSK DELTAGELSE

COSME
Nytt program for konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter. Evaluering av lignende program for perioden 2007-2013 viste at deltagelsen har vært kostbar i forhold til hva Norge fikk igjen.


Rights, Equality and Citizenship
Sørge for at innbyggernes rettigheter, slik de er formulert i traktaten om den europeiske unions virkemåte og i charteret om unionens grunnleggende rettigheter, blir godt ivaretatt. Sikre barns rettigheter og hindre diskriminering. Etterfølger Fundamental Rights and Citizenship Program, Daphne III og delprogrammene Antidiscrimination and Diversity og Gender Equality i PROGRESS.


DELTAGELSE ETTER SÆRSKILT AVTALE

Deltagelse i regionalpolitiske programmer (Interreg, Urbact, Interact, Espon) videreføres.Perioden 2007-2013
Norge deltok i følgende program ved siden av Interreg og forskningsprogrammet FP7:


Lifelong Learning (LLP)
Støtte til livslang læring og utdanning
Delprogram: Comenius (skolesamarbeid), Erasmus (høyere utdanning), Leonardo da Vinci (yrkesrettet opplæring), Grundtvig (voksnes læring), Tverrgående program, Jean Monnet (studier av europeisk integrasjon)

Competitiveness and Innovation (CIP)
Ordninger som skal styrke små og mellomstore bedrifter
Tre delprogram: Entreprenørskap og Innovasjon (EIP), Intelligent Energi (IEE) og IKT Politikkunderstøttende (ICT PSP)

Employment and Social Solidarity (PROGRESS)
Sysselsetting, sosial inkludering, arbeidsmiljø, anti-diskriminering, mangfold og likestilling

Combating Violence (DAPHNE)
Forebygge og bekjempe vold mot barn, ungdom og kvinner

Health
Helsesikkerhet, helsefremmende arbeid og formidling av helsekunnskap

Drugs Prevention and Information
Narkotikaforebygging og -informasjon

Consumer
Ivareta forbrukerhensyn

Civil Protection
Sivil beredskap og krisehåndtering

Youth in Action
Undomsprogram for ikke-formell læring ("Aktiv ungdom")

Culture
Fokus på kulturelt mangfold og felles kulturarv i Europa

MEDIA
Støtte til audiovisuell sektor

Safer Internet
Trygg bruk av Internett for barn og unge

Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA)
Elektronisk samarbeid innen offentlig forvaltning. Varighet: 2010-2015

Environment-friendly freight transport (Marco Polo)
Transportløsninger som bidrar til å flytte godstransport fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier

Statistics
Produksjon av sammenlignbar statistikk for land og regioner


Eksempler på EU-prosjekter