Hjem | Om firmaet | Innhold | Kontakt | English

TLA Consulting
Pb 364
1702 Sarpsborg
Mob 95776642
tr-lan-a@online.noEØS-midlene

PERIODEN 2014-2019
Forhandlinger mellom Kommisjonen og Norge, Island og Lichtenstein om perioden 2014-2019 startet i januar 2014. Norge ønsker at målsettinger og prinsipper for bruk av midlene skal videreføres. Det norske utenriksdepartementet mener Norge gir et generøst bidrag allerede og at det bør tas hensyn til positiv utvikling i mottakerlandene og at EUs eget bidrag er redusert. I perioden 2009-2013 var det totale bidraget fra de tre EFTA-landene 1,8 mrd €. Norge dekket 97 % av dette.

EFTA-landene som deltar i EØS-samarbeidet (dvs Norge, Island og Liechtenstein) har siden 1994 bidratt finansielt til økonomisk og sosial utjevning mellom regioner i EØS-området. Overføringen kan ses som betaling for tilgang til EUs indre marked, og supplerer EUs egne støtteordninger.

Støtten går til utviklingsprosjekter innenfor miljøvern, helse og barn, frivillige organisasjoner, bevaring av europeisk kulturarv, forskning, utdanning, Schengen-tiltak og styrking av lokal forvaltning. Den fordeles mellom enkeltprosjekter med et visst omfang og særskilte fond som støtter mindre prosjekter.

Kun aktører i mottakerlandene kan søke om midler, men det er et mål at EØS-midlene skal stimulere til økt samarbeid mellom giver- og mottakerland. Norske offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private virksomheter kan derfor være partnere i prosjektene og få tilskudd til deltagelsen.